Dne 14. 3. 2024, se konalo první zasedání kadaňského zastupitelstva v tomto roce. Na programu jednání bylo 17 bodů různé důležitosti. Vybrali jsme pro vás souhrn toho nejdůležitějšího, co bylo předmětem jednání a vzrušených diskusí.

Jen pro začátek, opět se zasedání přenášelo pouze stream formou, což znamená, že občan mohl zasedání sledovat on-line pouze v době jeho průběhu. Záznam ze zasedání stále není pro občany dostupný. I přesto, že o něj je čím dál větší zájem, tuto službu město z neznámého důvodu svým občanům nezprostředkovává i přesto, že jde o občany volené zástupce placené z našich daní. Tento fakt opět vzbuzuje otazník, zda nejde o záměr.

 • Interpelace – prostor pro připomínky a dotazy zastupitelů – nikdo se na nic zeptat nepotřeboval.
 • Zpráva o vymáhání pohledávek – bez diskuse schváleno 25 hlasy
 • Rozbor hospodaření města za rok 2023 – bez diskuse – schváleno 25 hlasy
 • Žádost o zařazení do preferovaných sportů – jedná se o akt, kdy sportovní klub žádá o zařazení do preferovaných/podporovaných sportů, kdy takový klub získává nárok na dotace města. K tomuto město vydalo dokument, který stanovuje podmínky, za jakých můžou sportovní kluby žádat o příspěvek na činnost. Klubem, který žádal nově o zařazení byl Futsal – obdržel doporučující stanovisko Rady města – schváleno 25 hlasy
 • Dotace pro sport na rok 2024

Opozice trefně poznamenala, že celková každoročně rozdělovaná částka se již léta téměř nezměnila, na rozdíl od počtu příjemců a stále se zvyšujících nákladů. Město má dostatek finančních prostředků, a proto je na místě tuto částku navýšit, a nikoliv hledat důvody, proč neposkytnout klubům to, co v minulých letech proto, že si sami našly i jiné zdroje.

Problém s odsouhlasením požadované částky měli dva žadatelé. Po velmi vzrušené diskuzi se nakonec odhlasovala podpora i pro Kajak klub tak, jak byla navržena (s podmínkou) a pro pozemní hokej snížena na 20 tis. z původních 100 s tím, že si požádají v případě potřeby znovu po pololetí 2024.

Dotace pro tyto a ostatní sportovní kluby byly nakonec po dlouhé debatě schváleny pouze 15 hlasy z celkových 25. Pachuť netransparentnosti a nespravedlnosti zůstala. Jelikož se podpora sportovců a sportovních klubů týká mnoha občanů Kadaně připravujeme k tomuto tématu zvláštní příspěvek.

 • Ostatní individuální dotace- z 16 ti žadatelů, mezi nimiž je např. David Mišalko – Hudba Kadaně (25 tis.) nebo Česká mažoretková federace z.s. Postoloprty (10 tis.) dostali dotaci všichni krom dvou žadatelů. Okresní hospodářská komora, u které je to poměrně pochopitelné, protože s činností města toho má opravdu málo společného a nepřekvapivě Radka z.s Kadaň, která poslední roky (přesněji od té doby co její ředitelka působila v zastupitelstvu v opozici) nedostává od města dotaci žádnou i přesto, že její činnost v oblasti práce s rodiči, dětmi a nezřídka seniory, je pro město mnohem významnější, než například výše zmíněná mažoretková federace. Argument radnice, že poskytuje prostory této organizaci téměř zdarma je lichý, protože tuto výhodu má i mnoho jiných.
 • Rozpočtová opatření – schváleno bez diskuse 25 hlasy
 • Plán investiční výstavby – v rámci diskuse zazněl z opozice dotaz k mezigeneračnímu centru, které má vzniknout v prostorách pod radnicí města (bývalá prodejna květin p. Zichové) a bude sloužit kadaňským seniorům. Dotaz se týkal umístění, zda je vhodné a jaká je energetická náročnost toho prostoru. Místostarosta Vaic všechny informoval, že o energetické náročnosti nic neví, ale zpracovává se projekt, kde se toto řeší (1hod 4. min záznamu). Jen pro upřesnění, pokud se zpracovává projekt a projektová dokumentace, tak by měla být známa též energetická náročnost stejně jako jiné informace o projektu. Fakt, že místostarosta, který má projekt v gesci není schopen zodpovědět tuto jednoduchou otázku vypovídá hodně o jeho přístupu k práci.

Schváleno 25 hlasy

 • Dispozice s nemovitým majetkem města – Pokud se na zastupitelstvo vypravíte, protože vás zajímá, jak město nakládá se svým nemovitým majetkem, a nebo z důvodu, že se vás tento bod osobně týká, tak vězte, že nejen že neuvidíte o jaké nemovitosti je zrovna řeč, protože obraz je promítán na boční zeď místnosti, na kterou není téměř vidět, ale zároveň tuto informaci neobdržíte ani ústně. Další příklad ignorance občana, který sedí v místnosti nebo sleduje přímý přenos.
 • Žádost o převedení části sbírkových předmětů spojených s historií města do majetku města Kadaň

Toto byl velmi zajímavý bod, ve kterém se jednalo o navrácení části historických předmětů vztahujících se k historii města, které jsou ovšem momentálně součástí ucelené historické sbírky muzea v Chomutově. Z důvodu žádosti města Kadaně o navrácení těchto předmětů se rozhořel spor mezi městem a Ústeckým krajem jako zřizovatelem chomutovského muzea. Nastala poměrně kuriozní situace, kdy bývalý starosta města Kulhánek, nyní jako krajský radní, hájí domnělé právo Kadaně na historické sbírky proti právu kraje, který je řádně spravuje již několik desetiletí a nemá problém je Kadani pro potřeby vystavení kdykoliv zapůjčit. V rámci diskuse (nutno dodat že poměrně jednostranné) padlo na zasedání hodně nepravdivých a zavádějících informací. A protože máme k dispozici našeho člena historika Jirku Kopicu, který má nejen historickou znalost o osudu těchto sbírek, ale též se ho jako zaměstnance muzea v Chomutově probíhající spor osobně pracovně dotýká, připravujeme k tomuto bodu zvláštní komentář.

 • Zpráva Nemocnice Kadaň s.r.o. za rok 2023 – toto byl velmi zajímavý bod hned z několika důvodů. Předně, tuto zprávu předkládá ředitel nemocnice pravidelně každý rok. My jsme k ní jako zastupitelky měly často výhrady, protože nezobrazovala skutečnost a v některých oblastech činnosti nemocnice byla naprosto nevypovídající. Bohužel naše námitky nikdy nebyly brány v potaz, a vždy se za všeobecného adorování členů ODS zpráva schválila jako „v pořádku“. I přesto, že o skutečném stavu nemocnice nevypovídala. Na tomto jednání se do diskuse přihlásil zastupitel a primář gynekologicko – porodnického oddělení nemocnice Kadaň pan doktor Padrta. Se zjevnou znalostí situace se jal rozebírat jednotlivé body zprávy, a měl k nim obsáhlý komentář v duchu okřídlené hlášky našeho pana prezidenta: „naše Nemocnice Kadaň nevzkvétá“ a proč. Jelikož byly jeho připomínky velmi konkrétní, zásadní a závažné a v mnohém souzněly s těmi našimi, rozhodli jsme se tomuto tématu věnovat též ve zvláštním příspěvku. K němu také dodáme část záznamu ze zasedání, kde dostal pan zastupitel Padrta slovo. Kvalita zvuku je pochopitelně tristní, protože jediný, kdo na zastupitelstvu má možnost mluvit do mikrofonu je starosta. Ostatní asi slyšet být nemusí😉.

Zasedání bylo opět velmi zajímavé, bohužel opět bez většího zájmu občanů. Velký ohlas vzbudil právě výše zmíněný poslední bod a kritika nemocnice ze strany opozičního zastupitele pana Padrty, na jejímž základě nakonec zpráva o stavu nemocnice historicky poprvé nebyla schválena, a její projednání bude mít pokračování na příštím zasedání zastupitelstva, kde se ředitel Hossner vyjádří ke všem výhradám. Dle našich informací kontroverzní způsob vedení nemocnice panem ředitelem rezonuje nejen personálem, ale i občany a zájmovými skupinami, které s nemocnicí spolupracují. Klíčoví zaměstnanci podávají výpovědi. Jen od začátku roku jich bylo 35 !