Přinášíme Vám exkluzivní zprávu z posledního zasedání kadaňského zastupitelstva, kde ředitel kadaňské nemocnice prezentoval Zprávu o hospodaření za rok 2023. Celá věc by se zřejmě obešla bez připomínek a zpráva bez problémů schválila, protože Piráti to přímo na jednání již možnost komentovat nemají a ostatní NIKDY žádné připomínky neměli. Ozval se ale zastupitel pan MUDr. Padrta (Nový sever), bývalý primář, který působí v nemocnici jako lékař na gynekologicko-porodnickém oddělení, a k souhrnné zprávě měl obsáhlý komentář s mnoha výhradami, tady je jeho přepis:

"Zprávu považuji za tendenčně zkreslenou a ve svém důsledku poškozující Nemocnici Kadaň s.r.o. Některé údaje chybí nebo jsou zkresleny.

Personální situace

Výpovědi zaměstnanců – letos již 35, z toho nejméně tří zaměstnanců přímo řízených ředitelem. Sice se jedná již o rok 2024, ale příčiny je nutno hledat v loňském roce

Odchody kvalifikovaných zaměstnanců, přijetí nekvalifikovaných. Zmiňované vzdělávání je sice nutné a potřebné, ale jmenované aprobační a kmenové zkoušky, sanitářské kurzy či adaptační proces jsou určeny pro začínající kategorie zdravotnických pracovníků.

Řešení personální situace je mnohdy tristní. Např. výpovědi dvou sanitářů z operačních sálů vedly ke zrušení některých operačních dnů (snížení příjmů od ZP, ztráta důvěry pacientů). Při nedostatku instrumentářek nutil ředitel porodní asistentky, aby se rekvalifikovaly a chodily na operační sály instrumentovat. Podotýkám, že studium porodní asistence trvá 6 let, výchova kvalitní instrumentářky nejméně 4 roky. Oba obory jsou od sebe velice vzdáleny.

Bylo by vhodné kdyby ředitel přehledně uvedl, kolik odešlo kvalifikovaných pracovníků a bylo nahrazeno pracovníky s nižší kvalifikací či bez kvalifikace. Nejedná se jen o lékaře, ale i o sestry, asistentky, kuchařky atd.

Finanční zajištění

Příjmy nemocnice – celková suma neuvedena. Uvedeno jen 93% od pojišťoven, 2% nájmy, 5% dotace. Kolik tvoří příjmy od samoplátců (nadstandardní pokoje, antikoncepce, UPT, likvidace odpadů pro soukromníky a další)?

Budova

Úprava lékařských pokojů – kolik? Na porodnici nežádaná a naprosto zbytečná přestavba trvající od 14.9.2023 dosud. Navíc během prací změnil ředitel dispozici a již objednaný nábytek nemohl být v předpokládané přestavbě cele využit. Na dotaz, co s nábytkem reagoval „Tak ho dáme jinam a objednáme jiný“. Jde o péči řádného hospodáře?

Zřízení urgentního příjmu

Na vchodem nemocnice je již instalován nápis „Urgentní příjem / Emergency“, ale není mi známo, zda byl již nasmlouván. Navíc se koná 25.3. otevření urgentního příjmu v chomutovské nemocnici a domnívám se, že dvě stejná zařízení v jednom okrese nebudou. Kvalitní urgentní příjem není v naší nemocnici zajištěn ani prostorově, ani kapacitně, ani personálně. Prosím o vysvětlení této situace.

Stavba rodinných domů v Pokuticích. Jsou potřeba? Komu budou sloužit? Jak jsou definováni klíčoví zaměstnanci a kteří to jsou? Má nemocnice povolení k developerské činnosti?

Projekty

Rekonstrukce šestinedělí. Provedena již před několika lety. Po měsíčním zkušebním provozu jsem předal řediteli zprávu (v bodech, rozsah 1,25 A4). Některé chyby a závady přetrvávají (Neuzamykatelná čisticí místnost obsahující chemikálie (vč.žíravin). Chybějící skříně či stoly na některých pokojích. Absence jídelny. Nevyřešené omezení pronikání světla z chodby na pokoje a tím rušení matek a dětí ve spánku). Některé závady byly vyřešeny až po několika měsících a to i závažné, dané platnými právními předpisy – absence povinného vyvěšení předpisů (Práva pacientů, Domácí řád, Požární řád, Únikové cesty).

Rekonstrukce operačních sálů

Primáři operačních oborů ji požadovali, ale stačila výměna operačních stolů (stávající jsou z roku 1978), světel, vzduchotechniky. Ředitel se rozhodl pro megalomanský projekt přestavby, který se nakonec nerealizoval. Kolik stály zbytečné projekty? Původní požadované úpravy by se pohybovaly v řádu desítek milionů korun, ředitelem plánované ve stovkách milionů korun.

Centrální příjem

Pracoviště má nedostatek prostor i kvalifikovaných pracovníků.

„…zajistit větší spádovost“ – není definováno jakým konkrétním způsobem přilákáme do nemocnice více pacientů ze vzdálenějších oblastí, chybí dokonce i elementární úvaha nebo rozbor na toto téma.

Propagace

dosud neexistuje funkční systém propagace na sociálních sítích (Instagram, Facebook) vyžadovaný pacientkami. Komunikace zaměstnanců nemocnice na porodním sále s klientkami prostřednictvím sociálních sítí byla zakázáno ředitelem. Po určité době slíbil, že opatření přehodnotí, ale zůstalo jen u slibu.

Vyplacením mimořádných odměn

Vyplacením 45.000 se ředitel chlubil v médiích. Neřekl ale, že se týkalo jen někoho. Např. SZP, která pracovala v nemocnici přes třicet let, byla ochotna pracovat i nadále, ale vzhedem k věku jen na poloviční úvazek. Dostala novou pracovní smlouvu. Avizovanou odměnu neobdržela z důvodu, že má smlouvu teprve dva roky a odměna se na ni nevztahuje. Myslím, že to není správný způsob, jak si udržet kvalifikované zaměstnance. Zaměstnanců, kteří pracují v nemocnici více než pět let a kterým odměna nebyla vyplacena, je pochopitelně víc.

Zobrazovací metody

Nedostatečné personální obsazení pracoviště. Rozhodně nelze vyžadovat snímky s kvalitními popisy v přijatelně krátké době nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Platí to i pro Urgentní příjem.

Shrnutí

Ředitel se nechová s péčí řádného hospodáře (centrální operační sály, lékařský pokoj, domy v Pokuticích, četné zahájené rekonstrukce, které nepokračují, odkrytí stropních podhledů trvající i více než 5 let bez známek prací, atd.).

Neadekvátní chování k podřízeným – nedostatečná komunikace, chybějící zpětné vazby, neochota seznámit s validními výsledky hospodaření vedoucí pracovníky či vysvětlit předem vznikající problémy, zastrašování.

Nedostatky v manažerské práci – nedomyšlená rozhodnutí s ignorováním možných negativních dopadů, hrubé a neodborné zasahování do chodu oddělení, porušování vlastních rozhodnutí, protichůdné požadavky, ignorování cizích názorů, vytváření stresujícího prostředí narušujícího i tak psychicky náročnou práci zdravotnického personálu.

18.3.2024 MUDr. Aleš Padrta"

Tento příspěvek pana Padrty zveřejňujeme nejen proto, že jsme svým voličům a občanům města slíbili pravidelné důležité informace z jednání zastupitelstva, ale značná část jeho připomínek se shoduje s našimi výhradami, prezentovanými na zastupitelstvu v minulých letech. Nemocnici navíc považujeme za velký benefit pro občany města, o který by Kadaň neměla přijít. Připojujeme část záznamu z veřejného jednání (též exkluzivně, protože na stránkách města ho nenajdete) s komentářem pana doktora, který byl nakonec důvodem, že se historicky poprvé zpráva o hospodaření neschválila a připomínky se budou řešit na příštím zasedání zastupitelstva 13.6. 2024. O kvalitě přenosu si udělejte obrázek sami. I přes zásah našeho odborníka, který odstranil šumy a zkvalitnil zvuk, je diskutabilní. To, že v určité chvíli záznam končí aniž by pan doktor domluvil, není závada na vašem přijímači, ale náhoda, kdy během přímého přenosu vypadl úplně zvuk (viz náš celý záznam ZM), takže pana doktora již není slyšet vůbec. Tato politováníhodná situace se na kadaňském zastupitelstvu stává tak jednou za tři měsíce a to pouze při přenosu důležitých vyjádření opozice k projednávaným bodům 😀.